علوم پایه - پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی - بخش2:انرژی زندگی

جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹

پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی - بخش2:انرژی زندگی

فصل5

بحث کنید صفحه 48:

انرژی عامل حرکت یا تغییر اجسام است .

انرژی توانایی انجام کار است.

جدول روبرو را تکمیل کنید صفحه 53:

تبدیل انرژی

وسیله یا پدیده

مکانیکی به گرمایی

کشیدن دست ها به یکدیگر

مکانیکی به الکتریکی

ژنراتور

الکتریکی به شیمیایی

باتری اتومبیل

صوتی به الکتریکی

میکروفون

شیمیایی به نورو گرما

سوختن چوب

الکتریکی به صوتی

بلندگو

گرما به حرکتی

موتور اتومبیل

الکتریکی به مکانیکی

موتور یخچال

فکر کنید صفحه 54:

شباهت: هردو انرژی الکتریکی را به گرما و نور تبدیل می کند.

تفاوت: بخاری برقی انرژی گرمایی بیشتر و نور کمتری تولید لامپ برقی نسبت به بخاری برقی انزژی گرمایی کمتر نور بیشتری تولید می کند.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 54:

موتور اتومبیل : انرژی شیمیایی به مکانیکی ، باتری اتومبیل: انرژی شمیایی به الکتریکی ، بوق: الکتریکی به صوتی  ، چراغ : الکتریکی به نور و گرما و...

بحث کنید صفحه 54:

ما در زندگی به صورت و انواع مختلف انرژی نیاز داریم بنابراین تبدیل انرژی اهمیت زیادی دارد. انرژی شیمیایی بنزین به گرما تبدیل نشود اتومبیل حرکت نمی کند.

فکر کنید صفحه 55:

مقداری ار انرژی آونگ در اثر برخورد به مولکولهای هوا به آنها منتقل شده و مقداری به گرما تبدیل شده و در اثر کاهش انرژی پس از مدتی متوقف می شود.

فصل 6

آزمایش کنید صفحه 57:

بلند کردن صندلی از همه آسان تر است . هنگام بلند کردن اجسام ، احساس می کنیم که چیزی آن ها را به طرف پایین می کشد و ما نیرویی که ئارد می کنیم مانع افتادن آنها می شود. نیروی گرانش اجسام را به طرف پایین می کشد و نیروی جاذبه زمین بر همه اجسام  وارد می شود.

آزمایش کنید صفحه 57:

کتاب ها به خط کش نیرو (رو به پایین) وارد می کند و باعث خمیده شدن خط کش می شود. خط کش مانع افتادن کتاب ها می شوند . خط کش با وارد کردن نیرو به کتاب ها به طرف بالا مانع افتادن آن ها می شوند .

فکر کنید صفحه 59:

اگر نیروی اصطکاک نبود شروع حرکت ممکن نبود و متوقف کردن اجسام در حال حرکت غیر ممکن می شد(نیروی اصطکاک مفید است) . و نیروی اصطکاک بین قطعات یک موتور اتومبیل باعث سایدگی آنها می شود.

تحقیق کنید صفحه 61:

نیروی گرانش بر همه اجسام وارد می شود ولی نیروی مغناطیسی فقط بر اجسام آهنی وارد می شود. نیروی گرانش فقط ربایش (جاذبه) است ولی نیروی مغناطیسی ربایش و رانش است.

تفسیر کنید صفحه 61:

نیروی گرانش زمین : نیروی که زمین بر یک جسم وارد می کند. (نیروی زمین بر یک جسم)

نیروی تکیه گاه: نیرویی که از طرف  تکیه گاه بر جسم وارد می کند.(نیروی تکیه گاه بر یک جسم)

نیروی اصطکاک: نیرویی که سطح تماس جسم بر جسمی که روی آن کشیده می شود وارد می کند. (نیرویی سطح تماس بریک جسم )

در همه مثال ها نیرو بین دو جسم اثر می کند.

جدول زیر را کامل کنید صفحه 62:

نام نیرو

نام جسمی که نیرو وارد می کند

نام جسمی که نیرو وارد می شود

چگونگی اثر نیرو بر جسم

گرانش

زمین

تمام اجسام مجاور زمین

زمین جسم را به طرف خود می کشد

تکیه گاه

تکیه گاه

کتاب روی میز

به طرف بالا به جسم نیرو وارد می کند

اصطکاک

سطح تماس با جسم

جسمی که روی سطح کشیده می شود

می خواهد مانع حرکت جسم شود

مغناطیس

آهن ربا

تمام اجسام آهنی

جسم آهنی را به طرف خودجذب میکند

بحث کنید صفحه63:

خیر زیرا در واقع در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم شرکت دارندو دو جسم بر یکدیگر نیرو وارد می کنند.

آزمایش کنید صفحه 63:

- دیوار هم به ما نیرو وارد می کند. احساس می کنیم دیوار ما را به سمت عقب می راند.

- نیرویی که دیوار به ما وارد می کند چهار چرخه را به سمت عقب حرکت می دهد.

آزمایش کنید صفحه 64:

- به هر سمتی که بخواهیم کتاب حرکت کند باید به همان سمت نیرو وارد کنیم.

- برای اینکه کتاب با سرعت بیش تری حرکت کند با ید به آن نیروی بزرگ تری وارد کنیم.

فکر کنید صفحه 64:

باید جرم تعداد زیادی فندق را اندازه بگیریم و بر تعداد آنها تقسیم کنیم تا جرم تقریبی هر فندق به دست آید.

فصل 7

اندازه گیری صفحه 64:

الف)

ب) مسیر نارنجی237 کیلو متر – مسیر سبز  کیلو متر

ج) ازطریق جاده ی دریاچه 120 کیلو متر

د) 164 کیلو متر

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75:

پا، قدم، ذرع ،فرسنگ یا فرسخ

بحث کنید صفحه 76:

مسافت طی شده در واحد زمان را سرعت می گویند

فکر کنید صفحه 80:

چون سرعت اتومبیل رو به کاهش است  اتومبیل دارای شتاب است .نیروی اصطکاک از ادامه حرکت اتومبیل جلوگیری می کند و با عث توقف آن می شود.

نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:58 |  لینک ثابت   •